Op alle overeenkomsten met ons zijn van toepassing onze Algemene verkoopvoorwaarden op maart 2011 gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Regelend de rechtsverhouding tussen de besloten vennootschap Van den Bergh & Co, gevestigd te (4251 NK) Werkendam aan de Beatrixhaven 27, nader te noemen “Van den Bergh” en koper.

Artikel 1: Algemeen

 1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden onderhavige voorwaarden geacht door Van den Bergh en koper te zijn geaccepteerd.
 2. Onder de “koper” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere natuurlijke -danwel rechtspersoon, die met Van den Bergh een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten
 3. De toepasselijkheid van door de koper gehanteerde voorwaarden wordt – behoudens hetgeen in lid 1 tweede volzin is bepaald – uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Partijen verklaren – indien zulks zich voordoet – deze voorwaarden eveneens van toepassing op reeds eerder gesloten of nog af te sluiten overeenkomsten.
 5. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zal voor of bij het sluiten van een overeenkomst door Van den Bergh aan koper ter hand worden gesteld.

Artikel 2: Aanbiedingen

 1. Alle gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De inhoud hiervan is voor Van den Bergh  slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.
 3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order.
 4. Van den Bergh behouden zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

Artikel 3: Overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Van den Bergh eerst tot stand nadat Van den Bergh een – al dan niet op basis van een door haar opgestelde offerte – verstrekte opdracht schriftelijk heeft aanvaard danwel  bevestigd. Voormelde schriftelijke bevestiging van de opdracht wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Eventueel nadien gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en /of toezeggingen welke door personeel van Van den Bergh of door agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen namens Van den Bergh gedaan, binden Van den Bergh slechts indien deze aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door een daartoe bevoegde functionaris schriftelijk aan de koper zijn bevestigd.
 3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging is verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst  juist en volledig weer te geven.
 4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de koper uitsluitend te onzer beoordeling voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 5. Van den Bergh is bevoegd om – indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht – voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de koper zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zonodig zal Van den Bergh met de koper hieromtrent overleg plegen.

Artikel 4: Prijs

 1. Tenzij anders vermeld geschieden alle opgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
 2. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen:
  a. gebaseerd op de tijdens de datum der offerte respectievelijk orderdatum       geldende hoogte van de inkoopprijzen lonen, loonkosten, sociale- en               overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
  b. gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;
  c. exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
  d. vermeld in Nederlandse valuta, eventuele koerswijzigingen worden                 doorberekend;
 3. De per gewicht aangegeven prijzen worden berekend inclusief de verpakking en/of emballage (“bruto voor netto”), tenzij er sprake is van een levering product van 1000 liter of meer alsmede in een door Van der Bergh verstrekte verpakking c.q. container.
 4. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren als genoemd onder lid 2, is Van den Bergh gerechtigd – ook als er sprake is van een voorzienbare omstandigheid – om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.
 5. Franco levering geschiedt vanaf € 375,= per order en wel op een zich in Nederland bevindend afleveringsadres. Ter zake prijzen verbonden aan de kleine vracht-/handelingskosten alsmede de secundaire voorwaarden wordt verwezen naar de bij de offerte meegezonden bijlage 1 “Orderkosten”. Alle daarop staande prijzen en bepalingen zijn onverkort op de overeenkomst van partijen van toepassing.

Artikel 5: Levering en levertijd

 1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst genoemde termijn waarbinnen de roerende zaken dienen te worden afgeleverd.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering op het door de koper opgegeven huis c.q. bedrijfadres. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de zaken het bedrijf/magazijn van Van den Bergh verlaten.
 3. Van den Bergh is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke Van den Bergh afzonderlijk kan factureren. Koper is alsdan verplicht de daarop betrekking voormelde facturen te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden.
 4. De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Van den Bergh is gehouden om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen.
 5. Overschrijding van de levertijd veroorzaakt door overmacht geeft geen der partijen recht op schadevergoeding noch op het niet nakomen van enige uit deze of een andere met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende  – door welke oorzaak dan ook – geeft de koper geen recht op schadevergoeding noch recht op deze grond ontbinding met terugwerkende kracht van de overeenkomst te vorderen.
 6. Onder overmacht wordt verstaan alle van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheden welke de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt. Terzake voornoemde omstandigheden wordt verwezen naar artikel 10 lid 1a. tot en met g. van deze voorwaarden.
 7. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de koper niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen en wel voor zijn rekening en risico.

Artikel 6: Transport/Risico

 1. De wijze van transport, verzending en verpakking e.d. wordt indien geen nadere aanwijzingen door de koper aan Van den Bergh is verstrekt, door Van den Bergh alsdan bepaald, evenwel zonder dat Van den Bergh – behoudens grove nalatigheid danwel roekeloosheid – aangaande het transport, de verzending en verpakking e.d. alsmede de daartoe verkozen wijze enige aansprakelijkheid draagt.
 2. Eventuele specifieke wensen van de koper inzake het transport c.q. de verzending worden slechts uitgevoerd indien de koper schriftelijk heeft verklaard de eventuele meerkosten te zullen dragen.
 3. De verzending van de zaken geschiedt te allen tijde voor rekening en risico van de koper, zelfs in die gevallen dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van Van den Bergh zijn. Koper vrijwaart Van den Bergh in voorkomende gevallen.
 4. Terugname/retournering van de emballage kan alleen na onze uitdrukkelijke toestemming plaatsvinden.

Artikel 7: Emballage

 1. Bij retournering van de lege vaten, drums, cans althans door Van den Bergh ter beschikking gestelde verpakkingsmiddelen, dienen deze vrij te zijn van deuken, scheuren en/of beschadigingen.
 2. Voorts dienen de onder punt 1 omschreven verpakkingsmiddelen schoon aan Van den Berg te worden aangeboden, één en ander ter beoordeling aan Van den Bergh.
 3. Tevens dienen de onder punt 1 omschreven verpakkingsmiddelen volledig leeg (zonder restproduct, regenwater danwel anderszins) te worden aangeboden.
 4. De door Van den Bergh verstrekte verpakkingen mogen uitsluitend worden afgevoerd c.q. vervoerd door bedrijven met een als zodanige erkende en geldige vergunning.
 5. De verpakkingen dienen gezamenlijk op de plaats der levering  te worden aangeboden.
 6. Indien aan bovengenoemde voorwaarden integraal wordt voldaan, worden de in de bijlage  “Recyclingskosten” staffelprijzen gehanteerd.
 7. Indien niet wordt voldaan aan de onder de hierboven gestelde voorwaarden is Van den Bergh vrij een bedrag van € 10,= in rekening bij koper te brengen.

Artikel 8: Container

 1. Bij retournering van de container dient deze vrij te zijn van deuken, scheuren en/of beschadigingen.
 2. Voorts dient de container volledig leeg (zonder restproduct, regenwater danwel anderszins) te worden aangeboden.
 3. De container dient aan de buitenzijde schoon en afgesloten te worden geretourneerd middels de daarvoor bestemde afsluitmiddelen.
 4. De container dient gezamenlijk op de plaats der levering  te worden aangeboden.
 5. Bij beschadiging van één of meer onderdelen van de container wordt bepaald of deze danwel onderdelen daarvan gerepareerd kan worden, één en ander ter beoordeling aan Van den Bergh.
 6. Reparatiekosten zijn voor rekening van de bruiklener van de container. Indien een container danwel onderdeel daarvan niet meer gerepareerd kan worden danwel de kosten der reparatie hoger zijn dan de kosten van vervanging, worden de kosten van een nieuwe container danwel onderdeel bij de bruiklener in rekening gebracht.
 7. Terzake de prijzen aangaande de container en haar onderdelen alsmede de kosten van schoonmaak wordt verwezen naar de in de bijlage “Container” opgenomen prijzen.

Artikel 9: Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant bij (af)levering te geschieden, zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum. De op onze bank /giro afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
 2. Alle betalingen zullen plaatsvinden zonder dat de koper gerechtigd is tot enige aftrek danwel schuldvergelijking.
 3. Iedere betaling van de koper strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en /of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
 4. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de koper van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een (handels)rente van 1,5 % per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 5. Van den Bergh is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens verder te presteren, van de koper zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-, als aan de vorige verplichtingen voldaan zal worden.
 6. Voorts is de koper aan Van den Bergh verschuldigd 15% van het factuurbedrag (exclusief BTW) zodra Van den Bergh de vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, één en ander onverminderd de kosten die de koper rechtens dient te voldoen.
 7. Ingeval van een overeenkomst tussen Van den Bergh en twee of meerdere contractspartijen zijn die elke hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele nakoming van de uit die overeenkomst voortvloeiende – financiële – verplichtingen.

Artikel 10: Annulering

 1. Indien de koper onder schriftelijke opgave van duidelijke redenen de opdracht wenst te annuleren, is koper in elk geval verplicht aan Van den Bergh te vergoeden alle in het kader van de opdracht/overeenkomst door Van den Bergh gedane uitgaven in verband met bestelde en eventueel nog aan te nemen, bewerkte of verwerkte materialen, zomede de in verband met de annulering veroorzaakte schade  aan Van den Bergh te vergoeden, welke op voorhand wordt gefixeerd op 25% van het factuurbedrag, onder voorbehoud van alle rechten op verdere schadevergoeding.
 2. Koper zal tevens de uit de annulering voortkomende kosten vergoeden en Van den Bergh vrijwaren terzake iedere mogelijke aanspraak van derden.

Artikel 11: Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming

 1. Onder niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming wordt verstaan elke tekortkoming in de nakoming die volgens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet aan Van den Bergh toegerekend kunnen worden. Een tekortkoming in de nakoming kan Van den Bergh in ieder geval niet toegerekend worden in geval van overmacht, waaronder – onder meer – wordt verstaan:
  a.         werkstaking;
  b.         bovenmatig ziekteverzuim;
  c.         transportmoeilijkheden;
  d.         brand, overstroming, orkaan en andere natuurrampen;
  e.         uitsluiting, oproer, atoomreacties en oorlog
  f.          overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en
  uitvoerverboden, contingenteringen;
  g.         bedrijfsstoringen bij Van den Bergh c.q. bij onze leveranciers ten
  gevolge waarvan wij onze verplichtingen jegens de koper niet (meer)
  kunnen nakomen ingeval Van den Bergh bij derden tijdig materialen
  c.a. heeft besteld.
 2. Indien de tekortkoming van tijdelijke aard zal zijn, heeft Van den Bergh het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de tekortkoming veroorzaakt zich niet meer voordoet.
 3. Is de tekortkoming van blijvende aard, dan zullen partijen binnen bekwame spoed na constatering van de blijvende tekortkoming overleggen aangaande de wijze waarop zij de ontbinding van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende ongedaanmakingsverbintenissen en andere gevolgen zullen regelen, hetgeen echter onverlet laat de bevoegdheid van Van den Bergh – nadat de koper een redelijke termijn voor nakoming is gegeven – de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst in te roepen.
 4. Van den Bergh is en blijft gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de niet toerekenbare tekortkoming is gebleken evenwel met inachtneming van de omstandigheid van de gevolgen van een blijvende onmogelijkheid in de gehele danwel gedeeltelijke nakoming, zoals omschreven in lid 3.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Van den Bergh is niet aansprakelijk voor schade of kosten welke mochten ontstaan aan de eigendommen van de koper of van derden indien deze schade of kosten een gevolg zijn van:
  1. Fouten in door de koper afkomstige danwel voorgeschreven gegevens, aanwijzingen danwel orders;
  2. Ondeugdelijkheden van eventueel door de koper ter beschikking gestelde materialen c.a.;
  3. Functionele ongeschiktheid van materialen c.a. waarvan de toepassing door de koper is voorgeschreven;
  4. Ondeugdelijke uitvoering van werkzaamheden door derden die door de koper ter beschikking zijn gesteld.
 2. Van den Bergh vrijwaart de koper tegen aansprakelijkheid voor schade als bedoeld in art. 6:185 e.v. BW ingeval Van den Bergh dient te worden aangemerkt als producent van de geleverde roerende zaak. Van den Bergh is niet tot zodanige vrijwaring gehouden in de uitzonderingsgevallen als bedoeld in art. 6:185 lid 1 sub a. tot en met f. BW of indien de schade is veroorzaakt door schuld van de koper danwel een derde voor wie de koper aansprakelijk is en de aansprakelijkheid Van den Bergh uit dien hoofde wordt opgeheven.
 3. Van den Bergh is niet tot vrijwaring gehouden indien het door hem geleverde product door de koper uit de verpakking – die bedoeld is om het product in het consumentenverkeer te brengen – verwijderd is of indien zodanige verpakking door de koper gewijzigd, beschadigd of geopend is.
 4. Koper is verplicht om, ingeval hij op grond van art. 6:185 e.v. BW door een consument wordt aangesproken, dit op straffe van verval van enige aansprakelijkheid van Van den Bergh jegens koper danwel een derde, binnen drie werkdagen bij Van den Bergh te melden.

Artikel 13:  Bedrijfsgevoelige informatie

 1. Ieder der partijen staat er voor in dat alle eventuele bij het sluiten van de overeenkomst ontvangen bedrijfs- en/of productgevoelige gegevens en bijzonderheden strikt tussen hen zullen blijven en op geen enkele wijze aan derden worden prijsgegeven zowel gedurende als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst van partijen.
 2. Als vertrouwelijke informatie geldt in elk geval de als zodanig aangemerkte gegevens zomede bedrijfsinformatie die gericht is op specifieke kenmerken van product of bedrijf onder meer betreffende het werkproces, procédé, prijsstelling, relatiekring en productkennis.
 3. Koper verplicht zich tot absolute geheimhouding jegens elke willekeurige derde partij.

Artikel 14: Reclames

 1. De koper is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Van den Bergh dat de zaken ter beschikking van de koper staan.
 2. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en /of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de koper – op straffe van verval van het in behandeling nemen van reclames – op de afleveringsbon, de factuur en/ of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd.
 3. Reclames ter zake geleverde roerende zaken worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons – rechtstreeks – binnen 8 dagen na levering van de betreffende artikelen schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
 4. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum van de factuur.
 5. Na het verstrijken van de onder de leden 3 en 4 vermelde termijn wordt de koper geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd althans zonder protest te behouden.
 6. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, dan – ingeval er sprake is van een reclame ingevolge het derde lid – zal Van den Bergh de ondeugdelijke zaken vervangen, zonder dat zij gehouden is tot enige waardevergoeding danwel uitkering in geld. Ingeval de reclame betrekking heeft op door Van den Bergh verzonden factuur en deze reclame gegrond worden bevonden, dan zal creditering plaatsvinden.
 7. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang de koper geen volledige betaling heeft verricht ter zake van de overeenkomst c.q. de geleverde zaken, blijven de zaken eigendom van Van den Bergh. De koper is verplicht voor een zorgvuldige behandeling zorg te dragen en heeft geen recht de zaken aan derden af te staan, in pand te geven, te belenen te verwerken of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald.
 2. In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surseance, faillissement, onder curatele-stelling, overlijden of liquidatie van de zaken van de koper, zullen wij het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de koper hebben ineens en dadelijk opeisbaar.

Artikel 16: Ontbinding

In gevallen dat de koper:

 1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
 2. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
 3. enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;
 4. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
 5. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;

heeft Van den Bergh door het enkel plaatsgrijpen van een der hier voorgenoemde omstandigheden het recht zonder enige ingebrekestelling hetzij de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door koper op grond van de door Van den Bergh verrichte werkzaamheden en /of leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht op vergoeding van schaden, kosten en intresten.

Artikel 17: Toepasselijk recht

Op al de aanbiedingen, overeenkomsten van Van den Bergh en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18: Geschillen

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de rechtbank Breda; dit behoudens wettelijke voorschriften danwel verboden anders bepalen alsmede hoger beroep en/of cassatie.