Persoonsgegevens die wij verwerken
van den Bergh & Co B.V. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten
en de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze door ons zijn verkregen. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij– na verkrijging –  verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Functietitel
  • Locatiegegevens

Ingeval wij de beschikking krijgen over uw BSN-nummer dan zullen wij dat uitsluitend verwerken indien dit volgens wettelijke bepalingen verplicht is.

Onze medewerkers in de buitendienst kunnen deze gegevens ook via een mobiele app raadplegen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Mocht dit wel het geval zijn dan vragen wij daaraan voorafgaand danwel onverwijld nadat wij er van op de hoogte zijn dat betrokkenen zestien jaar of jonger is, toestemming van zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder noodzakelijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan direct contact met ons op via privacy@vdberghenco.nlom ofwel alsnog toestemming te verlenen danwel ons te verzoeken de informatie te verwijderen, waartoe wij direct zullen overgaan. Overigens kunt u een gegeven toestemming te allen tijde weer intrekken.

Waarom we gegevens nodig hebben
van den Bergh & Co B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Het afhandelen van uw betaling

Delen met anderen
van den Bergh & Co B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
van den Bergh & Co B.V. gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren
, te verwijderen of af te schermen indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn danwel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@vdberghenco.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Van den Bergh & Co B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken na ontvangst, op uw verzoek reageren. Van den Bergh & Co staat het vrij per verzoek een kostenvergoeding van € 5,= te vragen van betrokkene, welke vergoeding wordt geretourneerd indien aan het verzoek van betrokkene is voldaan.

Beveiliging
van den Bergh & Co B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@vdberghenco.nl